فیلم صحنه برخورد دو دامپتراک بدلیل خواب آلودگی راننده و نبود سیستم هشدار ضد برخورد و پایش خواب آلودگی– معدن زغال سنگ بولگا استرالیا
فیلم تست عملکرد سیستم هشدار ضد برخورد شرکت STONKAM در محیط آزمایشگاهی
فیلم تست عملکرد سیستم هشدار ضد برخورد شرکت STONKAM
فیلم تست عملکرد سیستم هشدار ضد برخورد شرکت STONKAM روی شاول معدنی در یکی از معادن هند
فیلم تست عملکرد سیستم هشدار ضد برخورد شرکت STONKAM روی دامپتراک معدنی در یکی از معادن برزیل
عکس از نصب دوربین دنده عقب بولدوزر
عکس از نصب دوربین دنده عقب و سنسور هشدار ضد برخورد روی دامپتراک بلاز