سیستم هشدار کمربند ایمنی
Seat Belt Alarm (DA700-DA900)
این سیستم ، در صورت فراموشی بستن کمربند ایمنی ، به راننده هشدار صوتی داده و تا زمانیکه راننده کمربند خود را نبسته است بوق هشدار ادامه خواهد داشت. بر اساس استاندارد بین المللی زیر ، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان ماشین آلات معدنی الزامی است .
توضیحات