تعمیرات در کارگاه شرکت و به صورت سیار
عیب یابی ، تعمیرات و راه اندازی کل سیستم ارسالی از سوی مشتری